Báo cáo quỹ phi lợi nhuận

Báo cáo quỹ phi lợi nhuận – Template Báo cáo quỹ phi lợi nhuận

Nhập chi phí gây quỹ và các khoản thu của bạn trong mẫu này và tổng số sẽ được tính cho bạn và thể hiện trong biểu đồ để dễ dàng đánh giá sự thành công của sự kiện của bạn.

Báo cáo quỹ phi lợi nhuận

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.